Клуб „Отворено общество" Стара Загора приключи своя проект „Неутъпкани пътеки до отворени врати"

Написана от КОО - СЗ. Раздел Новини

съобщение до медиите

Приключи одобреният в рамките на Втория конкурс на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство проект на Клуб „Отворено общество" „Неутъпкани пътеки до отворени врати". За краткия период от 11 месеца, проектът успя да постигне своите набелязани цели.

Екипите на Къща-музей "Пейо К. Яворов" гр. Чирпан, ЛХМ „Чудомир" гр. Казанлък, Къща-музей „Гео Милев", Стара Загора и Къща-музей „Гео Милев", гр. Раднево преминаха обучение в два модула. Първото обучение беше свързано с новите образователни политики и създаването на съвременни модели за връзки с публиката, както и с развитието и трансформацията на музеите от хранители и изследователи на културно-историческата памет в активни многофункционални социални и културни пространства. Темата за привличане на публики и култивирането на неформален кръг от приятели на музея беше продължена от представянето на съвременни възможности за привличане на допълнителни средства. Второто обучение беше посветено на литературната памет и новия „дигитален морал". Не можем да си представим литературния музей без ръкописа и книгата с автограф, през писмото и дневника, до фотографията, шапката, лорнета и бастуна на писателя. Около тази овеществена литература се завърта цялостната концепция на музейния показ. Писателят днес съчинява не на хартия, а върху екрана на компютъра, там редактира и коригира. Съвременният автор не оставя материални знаци: хартиени чернови, бележници, няма дневници, не праща писма или пощенски картички, а пише в блогове, изпраща имейли и пуска SMS-и. Заличават се веществените следи на литературната памет и преминават в нови технологични измерения. Вторият модул от обучението на музейните екипи беше допълнен от темата за осъществяване на сътрудничество и подходите за поддържане на успешни партньорства. И в двете фази на обучението участваха и екипи от Регионалния исторически музей, Регионалната библиотека „Захарий Княжески", Библиотека „Родина" и студенти от Тракийския университет. Положителна роля в изпълнението на проекта изиграха срещите за обмяна на добри практики и опит. Екипите на всички музеи направиха работни посещения във всеки един от музеите. Освен споделения опит и натрупани впечатления, тези срещи изградиха и заздравиха партньорската мрежа на литературните музеи от облaст Стара Загора.
На следващия етап от проектната реализация, литературните музеи от областта разработиха свои стратегически планове за период от две години. Представянето и защитата на тези стратегии те направиха публично, на конкурсна основа.


Заключителният етап на проекта включи провеждането на разширена кръгла маса с водещ Бойко Василев ("Панорама" на БНТ) и с участието на д-р Аксиния Бутева (Министерство на културата), проф. Алберт Бенбасат (СУ „Климент Охридски"), Катя Зографова ( Национален литературен музей), Бойко Ламбовски (в. „Сега"), Тодор Петев (Фондация „Моят музей"), Николай Ненов (Регионален исторически музей–Русе), Марин Бодаков (в. „Култура"), експерти от регионалните и национални културни институции. На форума бяха дискутирани реалните възможности за развитие на културния туризъм в региона и бъдещето на литературните музеи.
Важна задача в изпълнението на проекта беше изработването на примерен модел за литературен туризъм, като компонент от културата на 4-те големи общини Стара Загора, Казанлък, Чирпан и Раднево. Краткият документален филм „Пътеки между слънцето и тъмнината" ще интригува и повиши интереса към действащите литературните музеи в областта. Родните къщи на Яворов, Гео Милев и Чудомир са представени като места за духовност и съпреживяване на живота и съдбите на великите творци.
Търсенето на нов подход в музейния мениджмънт чрез консолидация и активиране на гражданско участие остана фокус на проекта. Привличането на студенти - бъдещи педагози, мобилизира свежа, млада енергия в реализацията на проекта. В България специалността музейна педагогика тепърва прохожда, а литературните музеи са подходящо място за студентски стажове и добровoлчество. Проектът успя да открие и прокара една нова, неутъпкана пътека между литературните музеи от региона и Тракийския университет. Партньори и съмишленици на поректа през целия ход на неговото изпълнение бяха Регионалния исторически музей, Регионалната библиотека „Захарий Княжески" и Библиотека „Родина". Изградената междусекторна мрежа от институционални и неформални общности, ще отстоява статуса си на легитимeн коректив и партньор за продуктивен диалог с общинските и държавни власти във вземането на стратегически решения в културните политики на местно и областно ниво.
Литературните музеи, остават широко отворени както за промени, така и за нови публики, за да продължи развитието и утвърждаването им като атрактивни места за познание и духовно израстване.