Общество на граждани и поети

Раздел За проекта

Проект на Клуб "Отворено общество" Стара Загора

Проектът на Клуб "Отворено общество" Стара Загора – "Общество на граждани и поети" – получи одобрение от Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и получи безвъзмездна финансова помощ в размер на 18 724 евро.

По своята същност "Общество на граждани и поети" е застъпнически проект, насочен към активизиране на гражданите на Стара Загора за оказване на въздействие върху общинските съветници за ускорено решаване на проблема с намиране на подходяща база на Литературния музей. Основната цел на проекта е свързана с каузата за обединяване на местната общност около идеята за възстановяването на Литературния музей – въпрос, отлаган и "забравян" от местните власти повече от 22 години. Въпросът всъщност не е само за нерадостната съдба на един музей, а за емблемата, за символа на града, за старозагорския духовен генезис – феномен, който не е присъщ на нито един български и на нито един европейски град.

Създаден преди повече от половин век, Музей "Литературна Стара Загора" притежава безкрайно ценни експонати и архиви на творци, между които оригинали, ръкописи, наброски, бележници, снимки и документи, книги, лични вещи и уникални предмети. Собственост на музея са и много оригинални произведения на изкуството – картини, графики, скулптури. В края на март 1991 г., по силата на закона за реституцията, това утвърдено културно средище на Стара Загора остана без дом и повече от 22 години старозагорският литературен музей е затворен в кашони, складирани далеч от очите на хората. Уникалният поетичен дух на града е под ключ, в очакване гражданите на Стара Загора да се застъпят за него.

Събуждането на местното самосъзнание и на основателната гордост на старозагорци като наследници на безценно литературно богатство е в основата на идеята за консолидирането им около каузата за предоставяне на подходяща база за Литературния музей в Стара Загора. Освен постигането на конкретния резултат, проект "Общество на граждани и поети" представлява и модел за обединяване на местните хора около една обща демократична кауза.

Планираните проектни дейности са: А) Застъпничество и активиране на гражданското участие. Предвижда се: изпращане на писма и кратки мобилни съобщения; присъствие на заседания и провеждане на поредица от работни срещи, дискусии и разговори със съветници и служители от местните власти; внасяне в Общинския съвет на пакет документи: подписка на гражданите; призив от MOС и петиция от Кръглата маса. Б) Kампанията за предоставяне на информация и повишаване осведомеността на гражданите за литературното наследство на Стара Загора и необходимостта от възстановяването на Литературния музей включва: флашмоб; звукови визитки; изграждане на уеб платформа, разпространение на печатни материали – листовки и плакати. Събирането и комплектоването на листовки, които сглобяват цяло стихотворение или определен брой произведения от един и същи автор, ще бъде стимулирано с награди, а предаването им за рециклиране ще има и своя еклогичен ефект. Заснемане и излъчване на филм за литературното наследство на Стара Загора. Очаква се медиите също да се включат в информационната кампания. Иновация по проекта ще бъде дарителската инициатива за събиране на средства за възстановяването на Литературния музей в Стара Загора. Първата възможност ще бъде чрез изпращане на кратък текст DMS POET на номер 17 777, а втората – честването на рождената дата на публични личности, като кауза за набиране на средства. В) Създаване на широка коалиция от местни организации и институции в града в 3 стъпки: семинар обучение по застъпничество за регионалните НПО, включващ и обмен на добри практики; привличане на различни образователни организации и културни институции от града и кръгла маса с участието на експерти и специалисти от Министерството на културата, СУ „Св. Климент Охридски”, Националния литературен музей. Г) Привличане на младите хора към каузата на проекта и мотивирането им за заемане на открита гражданска позиция: чрез уеб платформата на проекта; участие в конкурси за ученици (проект за патронен празник на училище; един учебен час, посветен на Стара Загора; есе "Роден съм в града на поети"; рецитиране на старозагорски автор на български език или в превод); симулация на сесия на МОС: "Защо искаме да се възроди поетичната емблема на нашия град?"; голямо литературно четене – само на старозагорски автори; включване в доброволчески дейности.

Цялостната реализация на проект "Общество на граждани и поети" предполага включване, а не дистанциране. Това е основният "капитал" на проекта. Включването, участието и консолидацията са базисните инструменти, гарантиращи обединяване на големи групи хора от Стара Загора и благодарение на това осигуряващи максимално въздействие. В момента гражданската енергия у нас е с повишена активност, гражданските движения искат да бъдат чути и дават ясна заявка за диалог с управляващите. В нашия град ситуацията също е подходяща застъпническата кампания да се води в благоприятна комуникационна среда, а не в конфронтация. Включването на старозагорци в процесите на вземане на решения от местната власт ще допринесе за постигането на един от приоритетите на Програмата за подкрепа на НПО и за осъществяване на нейната основна цел – укрепване на развитието на гражданското общество. Малката стъпка, която проектът ще направи за активизиране на своите съграждани, е само една малка част от големия път на демократичните общества към социална справедливост, демокрация и устойчиво развитие.