Неутъпкани пътеки до отворени врати

Проект на Клуб „Отворено общество” - Стара Загора

Проектът е одобрен в рамките на Втория конкурс на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 18 164,80 евро, а времевата рамка обхваща 10 месеца, периода: декември 2014 – септември 2015 г.

По своята същност, проектът е устойчиво продължение на успешно приключилата застъпническа кампания „Общество на граждани и поети”. Акумулираният опит и натрупани познания окуражиха Клуб „Отворено общество” да прескочи границите на общината и да насочи поглед към проблемите и на други сродни културни институции – музеите на Гео Милев, Чудомир и Яворов. Анализът на действителността у нас не съответства на прогнозата на Световната организация по туризъм, според която към 2020 г. той ще бъде водещият икономически отрасъл в света. Изследванията сочат, че европейците имат свободното време, интереси, желание и възможности да пътуват и културният туризъм на Стария континент е в своя разцвет. Би следвало тези доказани потребности да бъдат удовлетворени с качествен и атрактивен продукт - защо не в литературните музеи като място за съпреживяване на истории и съдби на поети и писатели. Интервенция, променяща музейния мениджмънт чрез консолидация и мобилизиране на гражданска енергия– това е фокусът на проекта, това са неутъпканите пътеки на активното гражданско участие във вземането на стратегически решения в културните политики на местно и областно равнище. Целта на проекта е изработването на нов модел за литературен туризъм, съсредоточен върху алтернативите и перспективите за развитие на литературните музеи като важен компонент от културата на 4-те големи общини на областта - Стара Загора, Казанлък, Чирпан и Раднево. Литературните музеи, широко отворени както за промени, така и за нови публики, да се превърнат и утвърят като атрактивни места за познание и духовно израстване.

Заедно с иновативния продукт за развитие на културен туризъм в областта, важен резултат от проектната реализация ще бъде и изградената междусекторна мрежа от институционални и неформални общности, които ще отстояват статуса си на легитимeн коректив и партньор в управлението на културнaта стратегия на областта, за гражданско включване и продуктивен диалог с общинските и държавни власти. Ефективният музеен мениджмънт, ориентиран към потребителските нагласи, ще интригува и повиши интереса към литературните музеи на Гео Милев, Чудомир, Яворов и „Литературна Стара Загора”, ще гарантира привличане на нови инвестиции и оживяване на местната икономика.